sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Betoniputki-linja / Concrete Pipe-line

Muovilla on tällä hetkellä suurin markkinaosuus hule- ja jätevesiputkien myynnistä. Ne myös kestävät korroosiota paremmin kuin betoniputket ja niitä voi kuljettaa enemmän kerralla työmaalle kuin betoniputkia. Lisäksi muoviputken ympärillä oleva täyttöaines vastaanottaa 95 % muoviputkeen kohdistuvasta kuormituksesta. 

Betoniputket puolestaan vastaanottavat 85 % kuormasta. Seinämäpaksuuden ansiosta betoniputket myös kestävät paremmin mekaanista rasitusta ja varastointia kuin muoviputket. RB-lifter nopeuttaa toimintaperiaatteellisesti asentamista, parantaa työturvallisuutta, vähentää resurssien tarvetta ja monipuolistaa betoniputkien asennusta, mutta asennusnopeuden muutosta ei pystytty osoittamaan tilastollisesti.

Muovista ja betonista valmistetut putket kestävät ainakin teoreettisesti yhtä pitkään. Betoni on kuitenkin jo osoittanut 150 vuoden käyttökokemuksella, että se on luotettava putkimateriaali.

Tulevaisuudessa pystytään paremmin arvioimaan, kuinka pitkä elinkaari muoviputkilla on käytännössä, kun muoviputket alkavat lähestyä elinkaarensa loppua. Lopputuloksena työssä todetaan, että muovi- ja betoniputket soveltuvat samoja tarkoituksia varten muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Eri putkimateriaalien elinkaaren pituudesta tulisi tehdä laaja kenttätutkimus neutraalin tutkimusryhmän suorittamana. 

Lisäksi RB-lifterin valmistajan,urakoitsijan ja neutraalin tutkimusryhmän olisi yhteistyössä toteutettava laajempi tutkimus RB-lifterin vaikutuksista. Tällöin pystyttäisiin todentamaan tilastollisesti se, kuinka paljon laite nopeuttaa betoniputkien asennusta.

---------------                          Kuvat Konepörssi-Lehti
Plastic currently has the largest market share of drainage pipe sales. They also withstand corrosion better than concrete pipes do and more of them can be transported to a construction site at once. 

In addition, the material surrounding the plastic pipe withstands 95 % of the load
that is directed at it. A concrete pipe, on the other hand, withstands 85 % of the load that is directed at it. Due to the wall thickness of the concrete pipes they withstand mechanical abrasion and storage better than plastic pipes do. The RB-lifter increases the installation speed of concrete pipes in principle, it increases work safety, lessens the need for resources and diversifies ways of installing concrete pipes. 

However, the increase in installation speed could not be based on statistics. Pipes made of both plastic and concrete last theoretically an equal period of time. 

Concrete has already proven through the 150 years of usage that it is a reliable pipe material. It will be possible to determine better the length of time plastic pipes last in the future once they begin to approach the end of their life-span. In conclusion, this Bachelor’s thesis states that plastic and concrete pipes are applicable to the same purposes disregarding a few exceptions. 


------------
Kaivojen ja muiden laitteiden perustamisessa noudatetaan samaa perustamistapaa kuin putkilla.Laitteiden kohdalla perustusrakenne tehdään leveydeltään sellaisena, että se ulottuulaitteen ulkoreunan ulkopuolelle vastaavasti kuin putkien kohdalla.

Perustaminen pohjamaan varaan ilman arinaa Putket voidaan perustaa suoraan pohjamaan varaan, kun pohjamaa on hyvin kantavaa, eikä painumia ole odotettavissa. 

Maalajikohtainen kantavuusluokitus on esitetty Kunnallisteknisten töiden yleisessä työselityksessä. Putkikaivantojen pohjalle tehdään 15 cm vahvuinen asennusalusta.

Myös kallion varaan perustettaessa tehdään asennusalusta. Mikäli kalliopohja on rikkonainen tai sisältää louhetta, estetään asennusalustan hiekan variseminen kiilauksella ja kuitukankaalla (vähintään käyttöluokka 3).

Asennusalusta
Betoniputkien alle tehtävän asennusalustan materiaalin on oltava hiekkaa, soraa tai mursketta. Suurin sallittu raekoko on 32 mm. Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, asennusalusta voidaan tehdä sepelistä tai sorasepelistä, jonka raekoko on # 8…32 mm (hienoaines puuttuu).
Liiallinen hienoaineksen puuttuminen johtaa yleensä tiivistämistyön vaikeutumiseen.

Alkutäyttö
Kaivannon alkutäyttö tehdään sellaisella materiaalilla, joka sopii kaikille ko. kaivannon putkille. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkien pinnoitteita. Täyttömateriaali ei myöskään saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaaleja. 

Kaivannoissa, joissa on metalliputkia, ei saa käyttää voimalaitoksen tuhkaa tai kuonaa tai muuta putkia vaurioittavaa materiaalia. Liikennöitävillä alueilla alkutäyttö tehdään hyvin tiivistyvästä maa-aineksesta, jonka suurin sallittu raekoko on 65 mm, kun putkikoko on enintään 300 mm. 
Tätä suuremmilla putkilla suurin sallittu raekoko on 100 mm.
----------------

Työ onnistuisi paremmin, mikäli kaivuria voisi ajaa kaivaminen asennosta, kuten kaikkia pohjoismaisia backhoe, ja lisäksi aina sammakko jalat, ei pilari tyylisiä.

Work more successful if the excavator could drive the digging position, like all Nordic backhoe, and, moreover, always frog legs, not the pillar style.
------------Laying 15" RCP down main street


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti